Schemagi kvadrat meny  

 • schem

En akutmottagning hade svårt att göra tillräckliga kontroller av sina läkarscheman, framförallt ville man ha bättre koll på eventuella brott mot arbetstidsregler i schemat. Schemat omfattade cirka 135 läkare med 3500 pass under 13 veckor. Att göra kontroller på ett så pass stort schema skulle vara omfattande utan bra stöd från verktyg, de tog därför kontakt med Schemagi.

 Upplägg och genomförande

Arbetet med kontroller på schemat görs inför varje schemastart. Över tid har följande process utvecklats. Akutmottagningen gör schemat klart och skickar därefter en export av schemat till Schemagi. Efter två dagar får kunden en analys där följande ingår:

• Kontroll av uppfyllnad av veckovila
• Kontroll av uppfyllnad av dygnsvila
• Fördelning av pass per person, exempelvis Dag/Kväll/Natt/Jour-pass
Schemagi levererar analysen i Excel där kunden både ser resultat på en övergripande nivå och även var brotten ligger. Utifrån analysen kan kunden diskutera och vidta förändringar innan schemat går i produktion. Analysen används också som input inför kommande schemaläggning.

Värde för kunden

En extern part ger en objektiv bild av schemat och det blir en del i det löpande arbetet med fokus på förbättrad arbetsmiljö genom kontroller av dygns och veckovila. Genom att det görs kontinuerligt blir det en del i ett löpande förbättringsarbete.

När schemana är stora, med många pass och schemarader skulle det bli ett alltför omfattande arbete att göra själva, här drar man istället nytta av Schemagis verktyg.

 • Vässad Schemaläggning

  Case

  Vässad Schemaläggning av skift för förändrat produktionsbehov 

   

  En internationell aktör inom tryckeribranschen kontaktade oss då de hade stora utmaningar med att få till ett väl fungerande skiftschema på en av sina anläggningar i Sverige.

  Anläggningen var bemannad dygnet runt med sammanlagt ca 300 medarbetare. En utmaning i att skapa välfungerande scheman var att få ihop årsarbetstiden för samtliga medarbetare samtidigt som produktionen var igång under semesterperioden.

  Läs mer

 

 

 

 

Ett färdigt schema är ofta bara toppen av isberget.

Vi hjälper även till att lösa de utmaningar som finns under ytan.

Läs mer hur vi gör det.

 

pil