Schemagi kvadrat meny  

Case

Förändrad skiftschemaläggning för att möta produktionsbehovet

En internationell aktör inom tryckeribranschen kontaktade Schemagi då de hade stora utmaningar med att få till ett väl fungerande skiftschema på en av sina anläggningar i Sverige. Anläggningen var bemannad dygnet runt med sammanlagt ca 300 medarbetare. För att få en god framförhållning i produktionen var det önskvärt med schema på årsbasis för två avdelningar.  

Läs mer

Löpande kontroller av läkarschema

En akutmottagning hade svårt att göra tillräckliga kontroller av sina läkarscheman, framförallt ville man ha bättre koll på eventuella brott mot arbetstidsregler i schemat. Schemat omfattade cirka 135 läkare med 3500 pass under 13 veckor. Att göra kontroller på ett så pass stort schema skulle vara omfattande utan bra stöd från verktyg, de tog därför kontakt med Schemagi.

Läs mer

Förbättrad planering

Schemagi kontaktades av en privat aktör inom beteendepsykologi som under de senaste åren haft en snabb tillväxt. För de behandlingar som erbjöds fanns en överenskommen process men i och med ett stort patienttryck och med många nyanställda var det svårt att följa processen. Bland medarbetarna fanns viss frustration över situationen, med många inbokade besök och en tidbokning som man själv inte hade kontroll över samtidigt som det var stor variation mellan medarbetarna i vilken grad man följde den överenskomna processen. Ledningsgruppen tyckte inte att styrning och planering fungerade önskvärt och uttryckte det som att ”det blir hack i systemet”.

Läs mer

Schemaläggning för HVB-hem utifrån bemanningskrav och personals önskemål

Chefen på ett HVB-hem la nytt schema var 6e vecka. Nu ville man ha hjälp med att ta fram ett fast schema där prio var att täcka bemanningen men samtidigt se över möjlighet att ta hänsyn till personalens önskemål om ledighet. 

Läs mer

Schema- och behovsanalys för kostnadseffektivitet

Inom ett landsting pågår ett arbete för att identifiera områden för att åstadkomma kostnadseffektivitet. För att se om och hur man kan arbeta med bemanningsstyrningen anlitades Schemagi tillsammans med Ledningsbolaget för att utföra en schema- och behovsanalys på två avdelningar.

Läs mer

Konsekvenser av höjd grundbemanning och inga delade turer

Sommaren 2015 fattades ett regeringsbeslut om möjligheten att få stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. I Kristinehamns kommun blev ett boende aktuellt. Schemagi anlitades för att tydliggöra de konsekvenser som förändringarna skulle få i schemat.

Läs mer

Styrning och överblick genom förbättrad schemaprocess

En nationell privat vårdaktör med flera affärsområden upplevde schemaproblem på en enhet. Enheten tillhörde ett affärsområde med 7 verksamheter spridda i Sverige.

Läs mer

Nulägesanalys med extra fokus på dygns- och veckovila enligt Arbetstidslagen

Den aktuella kunden har flera boenden med omsorgsverksamhet. Kunden vände sig till Schemagi med behovet av att få kunskap om nuvarande scheman för två boenden följde krav på dygns- och veckovila enligt Arbetstidslagen (ATL). Man önskade också att berörda chefer skulle få kunskap om dygns- och veckovila för att i fortsättningen själva kunna hantera schemajusteringar.

Läs mer

Nulägesanalys & Nylägesanalys på sjukhus

På en sjukhusklinik hade man under de senaste åren tvingats stänga vårdplatser beroende på brist på vårdpersonal. Flera olika åtgärder för att förbättra situationen hade föreslagits men flera visade sig svåra att genomföra.

Läs mer

Schemaanalys inför borttagande av delade turer i Norrköpings kommun

Norrköpings kommun beslutade 2014 att inga delade turer skulle finnas i scheman för omsorgen. För att hitta lösningar på detta samt för att tydliggöra konsekvenser av olika val utfördes analyser på många enheter. 

Läs mer