Schemagi kvadrat meny  

Case

Nulägesanalys & Nylägesanalys på sjukhus

Ett område som diskuterades var schemaläggningen. Bland annat hade det ifrågasatts om dåvarande schemaläggning tog till vara all den kapacitet som fanns i organisationen och om det skulle vara möjligt att klara ett större vårdbehov med befintlig personal om schemaläggningen förändrades.

Diskussionen ledde fram till att man ville genomföra en oberoende granskning av befintliga scheman för att få en tydlig uppfattning om det fanns potential för att öka kapaciteten. Schemagi fick då i uppdrag att göra analyser och ta fram beräkningar för att kunna bidra med beslutsunderlag inför eventuella förändringar.

Uppdraget delades in i två delar, en nulägesanalys och en nylägesanalys.
I nulägesanalysen undersöktes befintliga scheman på vårdplatsen och de analyserades med avseende på:

  • Kapacitet (över och underbemanning för vissa kompetenser),
  • Schemakvalitet i enskilda rader (exempelvis ATL)
  • Fördelning av särskilda pass

I nylägesanalysen beräknades ett teoretiskt bemanningsbehov fram för att kunna svara på frågan vad som krävdes för att kunna öppna fler vårdplatser på hela kliniken. Olika scenarion och fall beräknades utifrån de uppgifter och överenskommelser som har skeddes med beställaren.

Grafen visar svårigheterna i att träffa rätt i bemanningen mot det faktiska behovet. Under en schemaperiod råder såväl underbemanning som överbemanning.

nykoping insikt1