Schemagi kvadrat meny  

Case

Löpande kontroller av läkarschema

 Upplägg och genomförande

Arbetet med kontroller på schemat görs inför varje schemastart. Över tid har följande process utvecklats. Akutmottagningen gör schemat klart och skickar därefter en export av schemat till Schemagi. Efter två dagar får kunden en analys där följande ingår:

• Kontroll av uppfyllnad av veckovila
• Kontroll av uppfyllnad av dygnsvila
• Fördelning av pass per person, exempelvis Dag/Kväll/Natt/Jour-pass
Schemagi levererar analysen i Excel där kunden både ser resultat på en övergripande nivå och även var brotten ligger. Utifrån analysen kan kunden diskutera och vidta förändringar innan schemat går i produktion. Analysen används också som input inför kommande schemaläggning.

Värde för kunden

En extern part ger en objektiv bild av schemat och det blir en del i det löpande arbetet med fokus på förbättrad arbetsmiljö genom kontroller av dygns och veckovila. Genom att det görs kontinuerligt blir det en del i ett löpande förbättringsarbete.

När schemana är stora, med många pass och schemarader skulle det bli ett alltför omfattande arbete att göra själva, här drar man istället nytta av Schemagis verktyg.