Skip to main content
  • Region Värmland

Schema- och behovsanalys för kostnadseffektivitet

I Värmland pågick ett arbete för att identifiera områden för att åstadkomma kostnadseffektivitet.

I samband med detta avsåg man göra en schema- och behovsanalys på två avdelningar för att se om och hur man kan arbeta med bemanningsstyrningen. Med detta som bakgrund föreslogs en förstudie om bemanningsstyrningen för att få en djupare kunskap om nuläge och framtida potential på två avdelningar. Ortopedisk akut och planerad verksamhet på Centralsjukhuset i Karlstad valdes ut för analysen.

Region Värmland

Verksamhetsområde
Sjukvård

Tjänster
• Analys

Upplägg

Uppdraget delades upp i följande punkter:

  • Uppdragsstart och Nulägesanalys. Nulägesanalysen bestod av två parallella delar; dels en schemaanalys av dagens schema och dels en behovsanalys av nuvarande bemanning.
  • Avstämningar där resultat och slutsatser av nulägesanlysen presenterades. Utifrån analyserna identifierades sedan ett antal scenarier som blev underlag för beräkning och simulering i nästa steg.
  • Simuleringar av framtida scenarier med beräkningar och framtagning av simulerade testscheman för att verifiera och visa konkreta exempel.
  • Presentation. Genomgång av analys och resultat i sin helhet med förslag till fortsatt arbete.
  • Avslutande rapport där resultatet av förstudien, samt slutsatser och rekommendationer till framtida arbete sammanfattades.

Värde för kunden

Sammanfattningsvis mynnade projektet ut i att kunden fick bra underlag för att kunna komma vidare i sina diskussioner om hur man med bemanningsstyrning kan uppnå kostnadseffektivitet. Kunden fick bl.a. insikt om följande:

  • Nuläge – Objektiv analys av hur schema- och bemanningsstyrningen ser ut idag på de utvalda avdelningarna.
  • Förbättringspotential – Vilka förändringar i bemanningsstyrningen skulle kunna genomföras och vilka schematekniska konsekvenser skulle det få?
  • Jämförelse – Jämförelse av resultatet av analysen med motsvarande verksamheter på andra orter. Vad är möjligt att uppnå?
  • Styrning – Insikt i att det finns behov av en mer central styrning och samplanering av verksamheter för att kunna höja effektiviteten.

Fler case...