Skip to main content
  • VoB Syd

VoB Syd

VoB Syd är ett offentligägt företag som tillhandahåller tjänster inom socialtjänstens område. Ägare är kommunalförbundet VoB Kronoberg och Skånes kommuner och därigenom indirekt samtliga kommuner i Kronoberg och Skåne. VoB drivs på samhällsnyttig grund utan vinstsyfte. Bolaget driver behandlingshem, utredningshem (HVB), skyddat boende, stödboenden samt jourhem och familjehem som tar emot akuta och planerade uppdrag från socialtjänsten (SoL och LVU) gällande utredning, behandling, skydd och stöd samt konsultationer.

VoB Syd

Verksamhetsområde
Vård och behandling

Tjänster:
• Analys
• Schemaläggning
• Dygnsvila

”Schemagi hjälpte oss med att analysera och anpassa våra verksamheters schema efter nytt kollektivavtal. Med sin expertis och kunskap inom schemaområdet har processen att skapa nya scheman som uppfyller lag och avtal förenklats samtidigt som en anpassning till verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål även kunnat bemötas.”

Gun Hartman, Ekonomichef

Vårt uppdrag

VoB stod inför utmaningen att införa ett nytt kollektivavtal som på längre sikt skulle påverka deras befintliga scheman. En önskan i den här förändringen var att undersöka och analysera de nya förutsättningarna samt se vilken förbättringspotential som fanns kopplat till schema överlag. Analysen utgick från nuvarande scheman, befintligt kollektivavtal samt det nya kollektivavtalet. Detta för att med bemanningsberäkningar och schemaexpertis kunna påvisa konsekvenser, för- och nackdelar samt ställningstaganden. Analysarbetet syftade till att skapa en förståelse och kunskapsöverföring där verksamheten får bättre kontroll över, och förståelse för, scheman och bemanning samt dess kostnader och andra konsekvenser som kan uppstå vid en uppdatering av kollektivavtal.

I och med förändringarna kring dygnsvila som gäller från den 1/10-23 har Schemagi utfört ytterligare analys på uppdrag av VoB. Mer specifikt i avseende att kontrollera hur väl deras schema säkerställer dygnsvila för personalen. Det var av intresse att utföra analysen på både 9h- och 11h dygnsvila för att undersöka huruvida schemat står sig fram tills att ändringen träder i kraft.

Effekter

Genom en omfattande genomlysning av befintliga scheman och kollektivavtal kunde nya scheman tas fram i samarbete med VoB för att möta deras olika verksamheters behov. Det skedde även en kunskapsöverföring i form av att etablera en mer strukturerad process för schemaarbetet. Detta för att ge VoB bättre verktyg och kunskap att ta sig an schemaläggning vid framtida förändringar.

Vid återkoppling av huruvida deras schema uppfyllde både 9h- och 11h dygnsvila kunde VoB ta ställning till om, hur och när de behöver arbeta fram nya scheman.

Fler case...